Omschakeling naar activiteiten die bij (kwetsbare) bewoners passen

De deelname vanuit bewoners aan het centrale activiteitenprogramma nam af. Sommige bewoners namen nauwelijks tot niet deel aan het activiteitenprogramma. Het sloot niet meer aan bij hun behoefte of mogelijkheden.

Wat houdt het in?

De Bogt Westerbeer heeft een omschakeling gemaakt van activiteiten centraal naar activiteiten op de afdeling (passend bij de zorgzwaarte van mensen). De activiteitenbegeleiding weet de bewoners zeer goed te betrekken.
Daarnaast wordt veel met vrijwilligers gewerkt. De werving vindt plaats via de vrijwilligerscoördinator. De aanwinsten onder vrijwilligers wordt strak begeleid. Zo wordt een overeenkomst met vrijwilligers gesloten en moeten de mensen die zich melden een bewijs van goed gedrag voorleggen, mede vanwege de kwetsbare doelgroepen.

Wat levert het op?

Medewerkers en bewoners zijn tevreden met de vrijwilligers en De Bogt Westerbeer scoort heel goed op dagbesteding in de cliënttevredenheidsonderzoeken

Contactpersoon

Toni Waelpoel

Kosten